Generelle salgsbetingelser - Konstal

Generelle salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser
Konstal aktieselskab
14-200 Ilawa, Ul. Stalowa 9

1. Introduktion

1.1 Følgende vilkår og betingelser for salg af stålprodukter gælder for parterne i hver salgskontrakt,
i det følgende benævnt: køber og sælger, medmindre
aftaleparten aftaler andet.

1.2 De af køber foreslåede vilkår og betingelser gælder kun, hvis:
vil blive accepteret skriftligt af sælger.

2.1 Alle tekniske oplysninger vedrørende stålkvaliteter, forhold, størrelser og kvalitet,
som følge af kataloger, brochurer og andet reklamemateriale er vejledende data og
er kun gyldige i det omfang, de er accepteret af begge parter.

2.2 Køber er forpligtet til at kende de tekniske parametre for de bestilte varer og sælger
skal, hvis det indgår i kontrakten, fremlægge en attest. Til forkyndelse af udstedelse af attesten til sælger
opkræver et gebyr.

3.1 Varernes pris fastsættes ud fra de ordninger, der er gældende på datoen for afgivelse af ordren.

3.2 Skriftlige tilbud sendt pr. post, fax eller e-mail udgør ikke
grundlag for indgåelse af kontrakten.

3.3 Mundtlige aftaler og forsikringer fra Sælgers medarbejdere er først bindende, når de er indgået
skriftlig bekræftelse.

3.4 Ved ændringer uden for sælgers kontrol med gebyrer og omkostninger – påvirkende
størrelsen af ​​den pris, der opstår i perioden mellem indgåelse af kontrakten og levering, forbeholder sælger sig
forbeholder sig retten til at ændre prisen i passende omfang.

3.5 Alle angivne priser er eksklusive moms.

4.1 Betalingsperioden regnes fra tidspunktet for levering eller afhentning af varerne hos sælger. For terminen
betaling anses for at være datoen for kreditering af det skyldige beløb på sælgers bankkonto eller kasse.

4.2 Sælger kan kræve, at køber foretager øjeblikkelig betaling for de købte varer el
at stille en tilfredsstillende garanti for dens gennemførelse inden for den aftalte periode.

4.3 Samtykke til en udskudt betalingsdato bør resultere
fra forløbet af tidligere samarbejde eller i tilfælde af nye kunder, bør det være
forud for en kontrol af dens økonomiske tilstand

4.4 Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, er køber forpligtet til at betale
lovbestemt rente.

4.5 Manglende overholdelse af de aftalte betalingsbetingelser betragtes som en væsentlig misligholdelse
af kontrakten og giver sælger ret til at tilbageholde yderligere leverancer og kræve
omgående afregne alle betalinger fra køber, uanset om det er
betalingsfristen er udløbet og dem, hvis betalingsfrist ikke er udløbet.

4.6 Modtager sælger efter aftalens indgåelse nyheder om en væsentlig
forringelse af købers økonomiske situation, som medfører, at fyldestgørelsen af ​​sælgers krav er i fare, er han berettiget til at forfølge dem
uanset betalingsdato.

4.7 Mængde- og kvalitetsklager berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for
gennemførte leverancer.

5.1 Grundlaget for frigivelsen af ​​varerne er en ordre afgivet i overensstemmelse med de af parterne aftalte vilkår
erhvervslokaler, skal modtagelsen af ​​varerne bekræftes af en autoriseret person.

5.2 Parterne aftaler dato og sted for levering eller modtagelse af varerne, forudsat at de udleveres
sælgeren med de nødvendige oplysninger for at gennemføre ordren til følgende adresse: ul. Stalowa 9, 14-200
Iława Telefon: + 48 89 648 67 14
E-mail: biuro@konstalilawa.pl, Internet: www.konstalilawa.pl

5.3 Hvis ordren vedrører metallurgiske produkter, som sælger ikke har på lager
lager, bør han straks give køber besked om den næste mulige dato
ordreopfyldelse.

5.4 Hvis sælger ikke overholder fristen for udførelse af ordren og ikke på forhånd begrunder det,
køber er berettiget til at hæve aftalen, men kan kun gøre dette skriftligt
under smerte af ugyldighed.

5.5 Hvis køber hæver kontrakten i henhold til punkt 5.4, er han berettiget til at gøre krav
til erstatning for de meromkostninger, han var nødsaget til at pådrage sig i forbindelse med
behovet for at få lignende varer fra en anden leverandør i overensstemmelse med kodekset
civil.

5.6 Såfremt køber i henhold til punkt 5.4 ikke skriftligt opsiger kontrakten inden færdiggørelsen af
levering mister han retten til erstatning for den beskrevne leveringsforsinkelse.

5.7 De omstændigheder, der er anført nedenfor, fritager dig fra ethvert ansvar for kontraktbrud. Er
er: force majeure og andre omstændigheder, som parterne ikke har kontrol over, såsom konflikter
arbejdskraft, told, valuta- og energirestriktioner, udbredt mangel, ekstraordinært
myndigheders afgørelser samt mangler og forsinkelser i udførelsen af ​​ordrer hos sælgers leverandører,
som følge af nogen af ​​de ovenfor beskrevne årsager.

5.8 Den part, der vil påberåbe sig de i punkt 5.7 anførte omstændigheder, er forpligtet
straks at underrette den anden part skriftligt om deres opståen og ophør under smerte
tab af ret.

5.9 Hvis omstændighederne kaldte

ansvar trækker ud over tid, har hver part
ret til skriftligt at opsige kontrakten.
5.10 I tilfælde af fortrydelse af ordren er køber forpligtet til at dække alle omkostninger
sælger i forbindelse hermed.

5.11 Sælger kan betinge sig, at alle varer leveret til køber forbliver ejendom
sælger (reservevarer) indtil betaling for varerne.

6.1 Det er købers ansvar at sikre, at materialets specifikationer, kvalitet og mængde er passende for ham.
behov.

6.2 Hvis ordren ikke specificerer materialets overensstemmelse med standarden eller ikke indeholder en beskrivelse af den ønskede kvalitet
materiale, vil det blive leveret som normale handelsvarer, intet ansvar for særlige
kvalitetskrav.

6.3 Der vedlægges passende attester og attester, hvis dette krav er specificeret i bestillingen.
Sælger er ansvarlig for, om de fremlagte dokumenter vedrører det leverede stål eller ej
kontrollerer dog informationen indeholdt deri 7.1 Sælger forbeholder sig nøjagtighedsmarginen på plus/minus 5 %, specificeret i ordren
varemængde i forhold til den samlede mængde af leveret materiale, medmindre parterne er aftalt
Ellers.

6.4 Hvis køber beder om et certifikat og ikke har informeret om det i bestillingen, vil de blive leveret inden for 14 dage efter meddelelsen. I særligt begrundede tilfælde kan de leveres senere.

6.5 Sælger er ikke forpligtet til at opbevare certifikaterne i mere end 5 år

7.2 Varer sælges til nettovægt bestemt ved fysisk vejning eller på baggrund af
kontraktlige omregningsfaktorer (i f.eks. m, m2 osv.).

8.1 Køber er ansvarlig for omgående aflæsning af varerne. Urimelig tid
ventende aflæsning opkræves hos køber.

8.2 Køber er forpligtet til at undersøge varen med hensyn til mængde og kvalitet
umiddelbart efter modtagelsen.

8.3 Såfremt køber efter gennemgang af varen konstaterer uoverensstemmelser med følgesedlen, skal han
det angivne dokument med en skriftlig anmærkning og informerer straks sælger om det til formålet
aftaler det videre forløb af sagen.

8.4 Reklamation over fabrikationsfejl (skjulte kvalitative fejl), som trods
det ikke var muligt at undersøge varen grundigt, skal den indsendes til sælger skriftligt,
umiddelbart efter at have fundet dem, dog senest 3 måneder fra leveringen.

8.5 Sælger forpligter sig til at erstatte en leverance, der ikke er i overensstemmelse med ordren, hvis der reklameres
vil blive indsendt korrekt.

8.6 Sælger er ansvarlig for de leverede varer i overensstemmelse med gældende regler i Polen
forskrifter. Sælger er ikke ansvarlig for økonomiske tab og tabt fortjeneste
køberen som følge af den indgivne og accepterede reklamation.

9.1 Returnering af varer er kun tilladt på grundlag af en særskilt aftale indgået mellem parterne
i denne sag.

9.2 Betingelsen for at modtage returvarer er, at de er ubeskadigede og
identificerbar med hensyn til parametrene indeholdt i certifikaterne. Til emballerede varer
skal være i original, ubeskadiget emballage.

10.1 Uoverensstemmelser mellem køber og sælger, der ikke kan løses i vejkanten
forhandlinger, vil blive afgjort af den kompetente distriktsdomstol i Iława.