KONSTAL DLA BEZDOMNIAKAOpublikowano: 04 marzec 2020
 
Regulamin akcji „Konstal dla bezdomniaka
 
1

 
1.Akcja przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji „Konstal dla bezdomniaka” (dalej „Regulamin”).
2.Organizatorem Akcji „Konstal dla bezdomniaka” jest Konstal M.M. Koneccy Spółka Jawna  z siedzibą w Iławie, ul. Stalowa 9 14-200, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Iława numerem KRS 0000531480, NIP: 7441811317,REGON: 360161106
3.Beneficjentem Akcji jest Schronisko dla zwierząt w Iławie – OTOZ Animals z siedzibą w Iławie prowadzonego przez Sąd Rejonowy Iława, pod numerem KRS: 0000069730
4.Uczestnikiem jest każdy posiadacz konta w serwisie społecznościowym Facebook®, który akceptuje warunki Regulaminu i w czasie Akcji, tzn. w okresie OD 04.03.2020 DO 04.04.2020,POLUBI PROFIL Konstal – Hurtownia Stali w Iławie, zgodnie z treścią postanowień § 2 ust. 3 – ust.7 Regulaminu.
 

2

 
1.Akcja „Konstal dla bezdomniaka” będzie przeprowadzona w serwisie społecznościowym Facebook® (www.facebook.com).
2.Akcja odbędzie się w dniach 04.03.2020 – 04.04.2020; trwać będzie od godziny 20:00 04.03.2020 roku do godziny 20:00 04.04.2020 roku.
3.Za polubienie przez każdego użytkownika profilu Konstal – Hurtownia Stali w Iławie w serwisie Facebook® (www.facebook.com/ Hurtownia.Stali.KONSTAL), Organizator przeznaczy na rzecz Beneficjenta 0,5 PLN za polubienie na Facebooku®, jednak nie więcej, niż 2.000,- zł (dwa tysiące złotych) za polubienia dokonane przez wszystkich użytkowników. Zgodnie z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Akcji „Konstal dla bezdomniaka”. Maksymalna kwota, która może zostać przekazana na rzecz Beneficjenta wynosi 2.000,- zł (dwa tysiące złotych).

Kwota uzyskana na rzecz Beneficjenta zostanie, przekazana jako ekwiwalent w postaci karmy suchej dla psów w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia Akcji.
Warunkami dodatkowymi, wspierającymi zasięg główny Akcji, jednak niekoniecznymi są:
a) polubienie postu rozpoczynającego akcję,
b) udostępnianie postu rozpoczynającego akcję,
c) dodawanie zdjęć swoich pupili w komentarzach postu rozpoczynającego akcję,
d) dodawanie innych komentarzy z wyłączeniem, wyrażeń i zwrotów uznanych za obraźliwe.
Liczba polubień profilu w serwisie Facebook®(www.facebook.com/Hurtownia.Stali.KONSTAL ) liczona będzie jako, różnica ilości polubień po zakończeniu Akcji, do ilości polubień przed rozpoczęciem Akcji.
Wyniki Akcji zostaną przekazane dla Beneficjenta oraz opublikowane w ciągu 3 dni roboczych na profilu Organizatora

 

3

 
1.Uczestnicy Akcji zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Akcji oraz odpowiednio regulaminu serwisu społecznościowego Facebook®.
2.Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w treści niniejszego Regulaminu.
3.Informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności zamieszczane na Fanpage mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz Organizatora określa Regulamin.
4.Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
 

4

 
1.Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją
2.Reklamacje można składać w formie elektronicznej wysyłając e-maila pod adres: biuro@konstalilawa.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz wyjaśniać powód złożenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 6 Regulaminu.
3.Reklamacje rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie: Miłosz Konecki, Zdzisław Konecki, Katarzyna Konecka. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej. Do zachowania przez Organizatora terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 

5

 
1.KLAUZULA INFORMACYJNA: Administratorem danych osobowych jest Konstal M.M. Koneccy Spółka Jawna
2.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora).
3.Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia Akcji „Konstal dla bezdomniaka” oraz rozpatrywania reklamacji.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku wniesienia reklamacji (§ 4 Regulaminu) – niezbędne do jej rozpatrzenia.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.
8. Więcej informacji na temat umowy z Facebookiem dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 

7

 
1.Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie WWW Organizatora pod adresem https://konstalilawa.pl/aktualnosci/konstal-dla-bezdomniaka, jak również w jego siedzibie.
2.Wzięcie udziału w Akcji będzie oznaczało, iż uczestnik Regulaminu zapoznał się z nim, jak również go akceptuje.
3.Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją jest prawo polskie.
4.Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszej Akcji, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5.W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Akcji należy kierować pod następujący adres e-mail: biuro@konstalilawa.pl

8

Akcja prowadzona jest w portalu społecznościowym Facebook®. Organizator informuje, że:

Akcja nie jest stworzona, organizowana, wspierana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook®.
Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook® Inc., jego użycie na potrzeby Akcjinastępuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook®.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora portalu społecznościowego Facebook®.
Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Akcji powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu społecznościowego portal Facebook®. Organizator zwalnia w całości portal społecznościowy Facebook® od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Akcji z ważnych przyczyn, o czym informuje na swojej stronie internetowej.

6.Akcja może zostać odwołana z przyczyn niezależnych od Organizatora.
7.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za:
a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne,
b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji,
c) treści reklamowe dotyczące innych podmiotów niż Organizator lub Beneficjent,
d) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie czy prawo do wizerunku,
e) treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich.