Ogólne Warunki Sprzedaży
Konstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-200 Iława, Ul. Stalowa 9

1. Wprowadzenie

1.1 Poniższe warunki sprzedaży wyrobów hutniczych obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży,
zwane dalej: nabywcą i sprzedającym, chyba, że
umawiający się uzgadnia inaczej.

1.2 Warunki handlowe zaproponowane przez nabywcę mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy
zostaną pisemnie zaakceptowane przez sprzedającego.

2.1 Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości,
wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i
obowiązują tylko w takim zakresie,w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.

2.2 Nabywający jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, sprzedający zaś
powinien, jeżeli to zawarto w umowie, przedstawić atest. Za usługę wystawienia atestu sprzedający
pobiera opłatę.

3.1 Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

3.2 Pisemne oferty przesyłane listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią
podstawy do zawarcia umowy.

3.3 Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników sprzedającego są wiążące dopiero z chwilą ich
pisemnego potwierdzenia.

3.4 W przypadku zmian niezależnych od sprzedającego opłat i kosztów – mających wpływ na
wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawa, sprzedający zastrzega
sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

3.5 Wszystkie podane ceny nie obejmują podatku VAT.

4.1 Termin płatności liczy się od momentu dostawy lub odbioru towaru od sprzedającego. Za termin
zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na konto bankowe, lub do kasy sprzedającego.

4.2 Sprzedający może zażądać by nabywca dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony towar lub
by przedstawił satysfakcjonującą gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.

4.3 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności powinno wynikać
z przebiegu dotychczasowej współpracy lub w przypadku nowych klientów, powinno być
poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej

4.4 W przypadku niedotrzymania terminu płatności, nabywca jest zobowiązany do zapłacenia
ustawowych odsetek.

4.5 Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków
umowy i uprawnia ono sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw oraz do zażądania
natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od nabywcy, zarówno tych, których
termin płatności upłynął jak i tych, których termin płatności nie upłynął.

4.6 W przypadku otrzymania przez sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym
pogorszeniu się sytuacji finansowej nabywcy,w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń sprzedającego jest on uprawniony zadąć ich
zaspokojenia niezależnie od terminu płatności.

4.7 Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają nabywcy do wstrzymania płatności za
zrealizowane dostawy.

5.1 Podstawa wydania towaru jest złożone zamówienie zgodnie z ustalonymi przez strony warunkami
handlowymi, odbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną.

5.2 Strony uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru, pod warunkiem przekazania
sprzedającemu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia na adres: ul. Stalowa 9, 14-200
Iława Tel.: + 48 89 648 67 14
E-mail: biuro@konstalilawa.pl , Internet: www.konstalilawa.pl

5.3 Jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów hutniczych, których sprzedający nie posiada w swoim
magazynie to powinien on niezwłocznie powiadomić nabywcę o najbliższym możliwym terminie
realizacji zamówienia.

5.4 Jeśli sprzedający nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia i nie uzasadni tego wyprzedzająco,
nabywca jest uprawniony do zerwania umowy, może to jednak uczynić wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

5.5 Jeśli nabywca zerwie umowę na podstawie punktu 5.4, to ma prawo do wystąpienia z roszczeniem
o odszkodowanie z tytułu dodatkowych kosztów, które był zmuszony ponieść w związku z
koniecznością pozyskania analogicznego towaru od innego dostawcy, zgodnie z Kodeksem
Cywilnym.

5.6 Jeśli nabywca, zgodnie, z punktem 5.4, nie zerwie umowy pisemnie przed zakończeniem realizacji
dostawy, traci wówczas uprawnienia do odszkodowania z tytułu opisanego opóźnienia dostawy.

5.7 Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są
to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi strony nie maja kontroli, takie jak konflikty
pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne
decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców sprzedającego,
wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.

5.8 Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 5.7 Jest zobowiązana
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem
utraty uprawnienia.

5.9 Jeśli okoliczność zwalniająca od odpowiedzialności przeciąga się w czasie, to każda za stron ma
prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy.
5.10 W przypadku wycofania zamówienia nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów
sprzedającego z tym związanych.

5.11 Sprzedający może zastrzec, że wszystkie dostarczone nabywcy towary pozostają własnością
sprzedającego (towary zastrzeżone), aż do zapłacenia należności za towar.

6.1 Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadała jego
potrzebom.

6.2 Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z norma lub nie zawiera opisu żądanej jakości
materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne
wymogi jakościowe.

6.3 Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonej stali, nie
kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.7.1 Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności rzędu plus/minus 5%, określonej w zamówieniu
ilości towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego materiału, o ile strony nie uzgadnia
inaczej.

6.4 Jeżeli kupujący poprosi o atest, a nie informował o tym w zamówieniu, zostaną one dostarczone do 14 dni od zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być one dostarczone później.

6.5 Sprzedawca nie ma obowiązku przechowywania atestów dłużej niż 5 lat

7.2 Towar sprzedawany jest według wagi netto określonej przez fizyczne zważenie lub na podstawie
umownych przeliczników (w np. mb, m2, i.t.p.).

8.1 Nabywca jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas
oczekiwania na rozładunek obciąża nabywcę.

8.2 Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym
natychmiast po jego otrzymaniu.

8.3 Jeśli nabywca po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy dokonuje na
wskazanym dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym sprzedającego w celu
uzgodnienia dalszego toku postępowania.

8.4 Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo
dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć sprzedającemu pisemnie,
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od zrealizowania dostawy.

8.5 Sprzedający zobowiązuje się do wymiany niezgodnej z zamówieniem dostawy, jeśli reklamacja
zostanie złożona właściwie.

8.6 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści
nabywcy wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.

9.1 Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobna umowę zawarta pomiędzy stronami
w tej kwestii.

9.2 Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz
identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych
fabrycznie musza być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

10.1 Niezgodności między nabywcą i sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze
negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Iławie.